ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำ “คู่มือแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” โดยเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF และ E-Book  อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร สามารถดาวน์โหลดไฟล์และเข้าใช้งานในระบบ E-Bookได้แล้ววันนี้ 
Download PDF File  คู่มือแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
คลิก

E-Book คู่มือแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
https://pubhtml5.com/nwzl/kjyf
https://pubhtml5.com/nwzl/uqzf
https://pubhtml5.com/nwzl/iduu
 https://pubhtml5.com/nwzl/rgzc

E-BOOK
การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนเมืองเลย บ้านวัฒนาภิรมย์ ตำบลบุฮุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย