ผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์

คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.อนุภูมิ คำยัง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

 

ผศ.ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

นางสาวธิติญา เหล่าอัน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางเสาวภา ไชยวงค์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี