ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : แหล่งวิชาการ งานผลิตพัฒนาครู เพื่อท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : ในปี พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเป็นแหล่งวิชาการที่ทันสมัยของท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาครูให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม

พันธกิจ:

1.ผลิตครูในสาขาวิชาตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2.พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
3.ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพครู
4.บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
5.ทำนุ บำรุง ส่งเสริม สืบสาน และสร้างความตระหนักในคุณค่าของประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะ
7.ศึกษา ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8.สนับสนุนส่งเสริมให้คณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
9.บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม