ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี)

ที่สาขาวิชารหัสสาขาที่เปิดรับสมัครLink ส่งเอกสาร  (สำหรับผู้สมัคร)หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1การศึกษาปฐมวัย11401คลิกอ.ธนาพูน วงค์ษา
โทร. 0869264302
2การประถมศึกษา11402คลิกอ.กนกพร  พรหมสุวรรณ โทร.0891522526
3ภาษาอังกฤษ11403คลิกอ.พักตร์พิมล  กำเนิด โทร.0956533638                
4ภาษาไทย11404คลิกอ.สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์ โทร.0833561997
อ.ปัจจรี ศรีโชค โทร.0817097330
5สังคมศึกษา11405คลิกอ.ธิติญา  เหล่าอัน โทร.0862354497
6วิทยาศาสตร์ทั่วไป11406คลิกผศ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
โทร. 0878547850
7เคมี11407คลิกดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ    โทร.0899445160
ผศ.สุวัชชัย มิสุนา  
โทร. 0966201563 
8ชีววิทยา11408คลิกผศ.ดร.รัตนา ขามฤทธิ์  โทร.0930893599
9ฟิสิกส์11409คลิกผศ.ดร.จักรพรรณ์ ผิวสะอาด โทร.0655329153
10คอมพิวเตอร์ศึกษา11410คลิกผศ.จตุพงษ์ กะวิวังสกุล
โทร. 0850116635
11คณิตศาสตร์11411คลิกอ.เสาวภาคย์ วงษ์ไกร โทร.0804084568
12พลศึกษา11412คลิกอ.สุนิสา โสทรวัตร์
โทร. 0858233211
13ศิลปศึกษา11413คลิกผศ.ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์
โทร. 0804763808
14อุตสาหกรรมศิลป์11414คลิกอ.พัฒนะ ยิ่งเจริญ โทร.0862190902
15ดนตรีศึกษา11415คลิกอ.อมรมาศ มุกดาม่วง
โทร. 0829695842
16นาฏศิลป์11416คลิกอ.ผุสดี โกมาสถิตย์ โทร.0819653998
17บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ11417คลิกอ.อรนิต เชี่ยวเวทย์ โทร.0981033742
ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ  โทร.0986022015

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)  จัดเตรียมเอกสารประกอบการคัดเลือก ตามรายการดังต่อไปนี้

1 ผลการเรียน (Transcript) จัดทำเป็นไฟล์ PDF

   1.1 ผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   1.2 ผลการเรียน 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จัดทำเป็นไฟล์ PDF หรือ E- Portfolio ประกอบด้วย

    2.1 ประวัติและข้อมูลส่วนตัว

    2.2 เรียงความในหัวข้อ “ครูไทยในอุดมคติ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตนเอง

3 คลิปวิดีโอ

    3.1 คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง

    3.2 คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา นาฏศิลป์

       ศิลปศึกษา พลศึกษา ต้องจัดทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติม

รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดูประกาศที่ คลิก

คำแนะนำในการส่งเอกสาร

1. จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกตามประกาศให้ครบถ้วนและ Upload ไฟล์ทั้งหมดไว้ใน Folder บน Google Drive

2. ตั้งชื่อ Folder โดยระบุสาขาวิชาที่สมัคร – ชื่อและนามสกุล เช่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย – น.ส.สุดสวย แสนงาม

3. จัดทำลิ้งก์เอกสารประกอบการคัดเลือกโดยเปิดสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ (เลือก Can view – ได้รับสิทธิ์สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว) 

4   คลิกเลือกลิงก์แบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบลิงก์เอกสารตามที่กำหนด

5. หากไม่ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งเอกสารไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกฯ

admin

Tawan Ratchapat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *