ขอเชิญเข้าร่วมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมิภาค”

ด้วยในปีพุทธศักราช 2

Read more

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการให้คำปรึกษา การป้องกันและการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเชิงปฎิบั

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(๔ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ใน“โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือกลยุทธ์การเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ แบบไม่ต้องแก้ไข ของ รศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

Read more

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรม โครงการการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล ศตวรรษที่ 21 Measurement and Evaluation in Teaching and Learning in the Technology and Digital Era of 21st Century

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ใน“โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกดูผลการคัดเลือก

Read more