ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาขีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาขีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

รายระเอียกแบบ PDF

Read more

ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (LRU-PISA Training-2020)สำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทย

Read more

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งประกาศเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติการขอรับทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 บริหารโดยคณะ สำนักวิชา

#ประชาสัมพันธ์ เรื่อ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมิภาค”

ด้วยในปีพุทธศักราช 2

Read more