ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมดเขตสมัครขอรับทุน 30 เมษายน 2563

ประกาศคณะครุศาสตร์ เ

Read more

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสอบ O-NET ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการ การจัดการศึก

Read more