โครงการ ความร่วมมือการพัฒนาครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างนวัตกรรมเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการ ความร่วมมือก

Read more

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร์ บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 หลักสูตร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more